Regulamin promocji „Z aplikacją mobilną 10% rabatu”

Zasady promocji „Z aplikacją mobilną 10% rabatu

Czas trwania promocji – 08.12.2022 – 01.05.2023

ZASADY UCZESTNICTWA

Harmonogram przebiegu promocji

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Z aplikacją mobilną 10% rabatu” jest Taxi 533509335 Leszno
  Transport-Usługi Szymon Frankowski z siedzibą przy ul. Leszczyńskiej 16 w Święciechowie.
 2. Ideą promocji „Z aplikacją mobilną 10% rabatu” jest reklama usług skierowanych przez Organizatora polegających na tanich, wygodnych przewozach taxi, zamawianych przez aplikacje, gdzie za każdy zamówiony kurs przez aplikacje automatycznie zostaje uznany rabat w wysokości 10 % . Prawo do udziału w promocji przysługuje pełnoletnim osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników.
 3. Udział w promocji polega na zbieraniu stempli za przejazdy z Taxi 533509335 Leszno na KARCIE STAŁEGO KLIENTA.–Liczba zdanych kuponów promocyjnych ma wpływ na wygranie nagród.
 4. Przepisy dotyczące zgłoszeń. Aby wziąć udział w promocji „ Z aplikacją mobilną 10%
  rabatu ” należy zebrać- 8 stempli na KARCIE STAŁEGO KLIENTA, wpisać w
  wyznaczonym polu imię i nazwisko, numer telefonu oraz przekazać KARTĘ STAŁEGO
  KLIENTA kierowcy. Dodatkowo każde zebrane- 8 stempli na KARCIE STAŁEGO
  KLIENTA, upoważnia do darmowego przejazdu Taxi 533509335 Leszno w
  administracyjnych granicach miasta Leszno 64-100.
 5. Do udziału w promocji zostaną zakwalifikowane wyłącznie prawidłowo wypełnione
  KARTY STAŁEGO KLIENTA. Każdy uczestnik ma prawo zdać dowolną liczbę kuponów do
  Promocji. Każda przekazana KARTA STAŁEGO KLIENTA dla kierowcy zostanie
  zweryfikowana przez Organizatora Promocji. Zgłoszenie kuponów promocyjnych na
  zasadach określonych powyżej wraz zdanymi osobowymi zgłaszającego jest równoznaczne
  ze złożeniem przez niego oświadczenia, wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych
  przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji promocji. Biorący udział w promocji
  oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

II .Przebieg promocji i sposób wybrania zwycięzcy.

 1. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się 10.05.2023 r. w siedzibie Taxi 533509335 Leszno.
 2. Zakończenie przyjmowania KART STAŁEGO KLIENTA nastąpi 01.05.2023 r.
 3. KARTY STAŁEGO KLIENTA przekazane kierowcy po 01.05.2023 r. oraz karty z
  błędnym numerem telefonu nie zostaną uznane.
 4. Wyniki promocji zostaną podane 10.05.2023.
  Nagrody w Promocji:
  ● 1 tablet
  ● 2 smartwatche
  ● 5 biletów do kina
  ● 5 przejazdów z Taxi 533509335 Leszno do 20 km poza administracyjne granice
  miasta Leszno 64-100
  ● 20 przejazdów z Taxi 533509335 Leszno o wartości 15 zł
 5. Zwycięzców wyłoni 3 osobowa komisja złożona z pracowników Taxi 533509335 Leszno.
 6. Wyniki promocji opublikujemy na naszej stronie Facebook Taxi 533509335 Leszno.
 7. Zwycięzcy promocji wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska , miejscowości
  zamieszkania wraz ze wskazaniem nagrody na Facebooku.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w promocji w miarę
  pozyskiwania sponsorów.
 9. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest
  ostateczna. Nieodebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 10. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od
  dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych
  lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii
  Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z
  zastrzeżeniem art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w
  wysokości 10%wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania
  przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca zobowiązany
  jest do uiszczeniu w kasie Organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości 10%
  wartości nagrody.

III. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników promocji są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia losowania, to jest w celu identyfikacji uczestnika promocji , wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania promocji i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
  przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
  ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych
  niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w promocji może prowadzić do
  odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych
  informacji o zwycięzcach promocji jak również wywiadów z nimi na Facebooku.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie Organizatora, tj.
  Taxi 533509335 Leszno Transport-Usług. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
  adresem email:[email protected]

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji powinny być sporządzone przez
  uczestników promocji na piśmie i przesłane pod adres: Taxi 533509335 Leszno
  Transport-Usługi Szymon Frankowski z siedzibą przy ul. Leszczyńskiej 16 w Święciechowie
  z dopiskiem na kopercie „Z aplikacją mobilną 10% rabatu„
 2. Reklamacje można składać przez czas trwania promocji, nie później jednak niż w ciągu 7
  dni od ostatecznej daty opublikowania wyników.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca złożona z pracowników
  Taxi 533509335 Leszno.
 4. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w
  ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu
  7 dni od daty rozpatrzenia.
 6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz
  opisu powstałego problemu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu promocji są wyłączną podstawą prowadzenia
  promocji.
 2. Niniejszy regulamin promocji jest dostępny u kierowców Taxi 533509335 Leszno.
 3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu
  o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Podatek dochodowy od nagród w promocji pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi
  promocji: [email protected]
 6. Organizator promocji ma prawo wykluczyć Uczestnika w przypadku nieprzestrzegania
  przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego regulaminu lub innego
  naruszenia praw lub interesów Organizatora.

 VI. Wzór karty i pieczątki